Regulamin

REGULAMIN PORZĄDKOWY

OBOWIĄZUJĄCY NA TERENIE CENTRUM ROZRYWKOWO – REKREACYJNEGO  p.n. „SNOWLANDIA –  ZIMOWY PARK ROZRYWKI”.

 

I. Postanowienia ogólne:

 1. Niniejszy Regulamin porządkowy (dalej „Regulamin”) obowiązuje na terenie całego centrum rozrywkowo-rekreacyjnego w Zakopanem p.n. „SNOWLANDIA – ZIMOWY PARK ROZRYWKI” (dalej „Park”) i reguluje zasady korzystania
  z Parku.
 2. Organizatorem Parku jest spółka Park Odskocznia sp. z o.o., z siedzibą w Zakopanem (kod pocztowy: 34-500), przy ulicy Piłsudskiego 38, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000294481, posiadającą NIP  7361663808 (dalej „Organizator”).
 3. Park ma charakter plenerowy i sezonowy – co oznacza, że z uwagi na rodzaj świadczonych usług, wymagających odpowiednio niskiej temperatury powietrza, jego funkcjonowanie jest ściśle uzależnione od aktualnie panujących warunków atmosferycznych.
 4. Warunkiem wejścia na teren Parku jest wykupienie biletu wstępu. Informacja o rodzajach biletów ich cenach oraz o kręgu osób uprawnionych do korzystania z określonego rodzaju biletu, widnieje na stronie internetowej Parku pod adresem: www.snowlandia.pl oraz na tablicy przy kasach prowadzących sprzedaż biletów.
 5. Bilet wstępu jest ważny jedynie w dniu jego zakupu.
 6. Zakup biletu, a w każdym wypadku wejście na teren Parku, jest jednoznaczne z zapoznaniem się i z akceptacją postanowień Regulaminu.
 7. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi, poza wypadkami gdy wejście na teren Parku stanie się niemożliwe z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Organizator.
 8. Park czynny jest w sezonie zimowym, gdy warunki atmosferyczne umożliwiają prawidłowe jego funkcjonowanie. W tym czasie Park czynny jest  codziennie w godzinach od 10:00 do 20:00. Przebywanie na terenie Parku poza godzinami otwarcia jest zabronione.
 9. Kasy zamykane są o godzinie 19:00.
 10. Na terenie Parku jednocześnie może przebywać nie więcej niż 900 osób.
 11. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie Parku wyłącznie pod opieką dorosłych (opiekunów). Jeden dorosły może mieć pod swoją opieką maksymalnie 5 (pięcioro) dzieci.
 12. Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na terenie Parku odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź osoby, pod których opieką dzieci faktycznie pozostają.
 13. Osoby przebywające na terenie Parku powinny zachować należytą ostrożność i postępować w sposób niezagrażający życiu,  zdrowiu oraz  bezpieczeństwu własnemu i  innych osób.
 14. Zabrania się wstępu na teren Parku osobom nietrzeźwym lub będących pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających. Organizator zastrzega sobie prawo wyproszenia z terenu Parku osób zachowujących się niewłaściwie, w szczególności nieprzestrzegających postanowień Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa i zasad bezpieczeństwa. W takim wypadku nie przysługuje prawo do żądania zwrotu wartości biletu.
 15. Na terenie Parku zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych lub innych środków odurzających,
 16. Zabronione jest wnoszenie na teren Parku przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu uczestników  oraz pozostawianie i wyrzucanie nieczystości.
 17. Ze względu na plenerowy charakter Parku należy dostosować ubiór do aktualnie panujących warunków atmosferycznych.
 18. Za skutki wypadków zaistniałych na terenie Parku spowodowane nie przestrzeganiem Regulaminu oraz za szkody spowodowane nie przestrzeganiem  Regulaminu, Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 19. Reklamacje należy składać w formie elektronicznej (wiadomość e-mail) na adres: kontakt@snowlandia.pl, lub w formie pisemnej na adres Organizatora, tj. ul. Piłsudskiego 38, 34-500 Zakopane. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przekazana zgłaszającemu w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia, w formie pisemnej lub elektronicznej (wiadomość e-mail), na wskazane przez zgłaszającego w reklamacji dane kontaktowe.

II.    Postanowienia szczegółowe dotyczące zasad korzystania ze Śnieżnej Piramidy, Śnieżnego Labiryntu i Igloo z rzeźbami:

20. Na terenie Śnieżnej Piramidy, Śnieżnego Labiryntu i Igloo z rzeźbami  obowiązuje bezwzględny zakaz:

a) poruszania się poza wyznaczonymi ścieżkami, a w szczególności wchodzenia na mur i ściany, poza miejscami gdzie jest to dozwolone,

b) palenia tytoniu,

c) wprowadzania zwierząt,

d) uszkadzania ścian i innych elementów ze śniegu,

e) wstępu w obuwiu na wysokim obcasie.

21. Osoby nie przestrzegające zakazów wymienionych w pkt 20 powyżej, będą proszone o natychmiastowe opuszczenie terenu Parku, bez prawa do żądania zwrotu wartości biletu.

22. Zwiedzający mogą poruszać się na terenie Śnieżnej Piramidy, Śnieżnego Labiryntu i Igloo z rzeźbami wyłącznie po wyznaczonych ścieżkach.

23. Wchodzenie przez dzieci na mury i wierzę Śnieżnej Piramidy i Śnieżnego Labiryntu możliwe jest tylko w dozwolonych miejscach i pod opieką dorosłych (opiekunów).

24. Zwiedzający znajdujący się na terenie Śnieżnej Piramidy, Śnieżnego Labiryntu i Igloo z rzeźbami winni bezwzględnie stosować się do uwag i zaleceń pracowników Parku.

III. Postanowienia szczegółowe dotyczące zasad korzystania z Toru Saneczkowego:

25. Osoby korzystające z Toru Saneczkowego winny zachować szczególną ostrożność.

26. Użytkownicy korzystają z Toru Saneczkowego na własną odpowiedzialność i ryzyko. W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w skutek nie zachowania należytej ostrożności przez użytkowników lub w związku z nie przestrzeganiem postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

27. Użytkownicy mogą korzystać z Toru Saneczkowego przy użyciu własnego sprzętu saneczkowego lub sprzętu udostępnionego w cenie biletu przez Organizatora – jeśli pozostaje on w danym momencie do dyspozycji.

28. Do obsługi wszelkich urządzeń służących utrzymaniu Toru Saneczkowego upoważnione są wyłącznie osoby wskazane przez Organizatora.

29. Osoby korzystające z urządzeń i ze sprzętu udostępnionego przez Organizatora zobowiązane są do ścisłego przestrzegania instrukcji obsługi urządzeń i sprzętu oraz ustnych zaleceń pracowników Parku.

30. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania Toru Saneczkowego (w tym dotyczące warunków panujących na trasie zjazdowej), funkcjonowania lub uszkodzeń urządzeń i sprzętu należy niezwłocznie zgłosić pracownikom Parku.

31. Podchodzenie na start Toru Saneczkowego odbywa się wyłącznie ścieżką po prawej lub lewej stronie Toru Saneczkowego, wyznaczonym szlakiem.

32. Zabrania się  przebywania na trasie zjazdowej Toru Saneczkowego osobom  nie korzystającym z Toru Saneczkowego. W przypadku konieczności wejścia na trasę zjazdową Toru Saneczkowego przez opiekuna, należy zachować szczególną ostrożność.

33. Po zatrzymaniu się należy niezwłocznie, bezpiecznie opuścić Tor Saneczkowy.

34. Osoby korzystające z Toru Saneczkowego zobowiązane są zachować bezpieczną prędkość jazdy, tak aby nie stwarzać zagrożenia dla siebie i innych.

35. Winę za kolizję ponosi:

a) w przypadku kolizji osoby jadącej na sankach lub innym urządzeniu przeznaczonym do zjeżdżania na Torze Saneczkowym z pieszym – winę zawsze ponosi pieszy,

b) w przypadku kolizji dwóch lub więcej osób jadących na sankach lub innym urządzeniu przeznaczonym do zjeżdżania na Torze Saneczkowym, winę ponosi osoba bądź osoby (lub jego/ich opiekun), która/e wjechał/y w osobę/y znajdującą/e się z przodu.

36. Górka kończąca trasę zjazdową Toru Saneczkowego przeznaczona jest wyłącznie do hamowania. Należy ją opuścić niezwłocznie po wyhamowaniu. Zabrania się w tym miejscu wszelkiej innej aktywności. Koniec Toru Saneczkowego oznaczone jest przeciwstokiem ogrodzonym siatkami.

37. W sprawach nieujętych w Regulaminie, zastosowanie mają powszechnie  obowiązujące  przepisy prawa.

 

CENNIK I

Slider

CENNIK II (TOR SANECZKOWY)

Slider