Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW SPORTOWYCH ORAZ Z ZAJĘĆ EDUKACYJNO-SPORTOWYCH PROWADZONYCH W TATRZAŃSKIM PARKU EDUKACYJNYM, LABIRYNCIE ORAZ NAUKI JAZDY NA SANKACH 

I. Postanowienia ogólne:

 1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) reguluje zasady korzystania z zajęć edukacyjno – sportowych (dalej „Zajęcia”) organizowanych przez spółkę Park Odskocznia sp. z o.o., z siedzibą w Zakopanem (kod pocztowy: 34-500), przy ulicy Piłsudskiego 38, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000294481, posiadającą NIP  7361663808 (dalej „Organizator”).
 2. Zajęcia odbywają się na obiektach sportowych Organizatora, zlokalizowanych w Zakopanem pod Wielką Krokwią, na wolnej przestrzeni, w  tym na terenie Tatrzańskiego Parku Edukacyjnego, śnieżnego Labiryntu oraz stoku – toru saneczkowego (w zakresie nauki jazdy na sankach).
 3. Zajęcia mają charakter plenerowy i sezonowy, a ich rodzaj i zakres jest ściśle uzależniony od aktualnie panujących warunków atmosferycznych.
 4. Warunkiem korzystania z Zajęć jest wykupienie biletu. Informacja o rodzajach biletów, ich cenach oraz o kręgu osób uprawnionych do korzystania z określonego rodzaju biletu, umieszczona jest w Cenniku – stanowiącym Załącznik do niniejszego Regulaminu, jak również umieszczonym przy kasach prowadzących sprzedaż biletów.
 5. Bilet jest ważny jedynie w dniu jego zakupu.
 6. Wejście na daną atrakcję jest jednorazowe. 
 7. Zakup biletu, a w każdym wypadku rozpoczęcie korzystania z Zajęć, w tym wejście na teren Tatrzańskiego Parku Edukacyjnego, śnieżnego Labiryntu, toru saneczkowego lub innego obiektu, jest jednoznaczne z zapoznaniem się i z akceptacją postanowień Regulaminu.
 8. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi, poza wypadkami gdy korzystania z Zajęć w okresie na jaki wykupiono bilet stanie się niemożliwe z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Organizator.
 9. Z Zajęć można korzystać codziennie w godzinach 10:00 – 19:00, przy czym Zajęcia na terenie Tatrzańskiego Parku Edukacyjnego odbywają się jedynie do godziny 17:00. Przebywanie na terenie organizowania Zajęć, poza godzinami otwarcia jest zabronione.
 10. Kasy zamykane są o godzinie 18:00.
 11. Z Zajęć mogą korzystać dzieci, młodzież i dorośli przy czym osoby w wieku do 16 roku życia winny legitymować się zgodą opiekuna lub brać udział w Zajęciach wraz z opiekunem pod  którego opieką pozostają.
 12. Osoby przebywające na terenie udostępnionych obiektów powinny zachować należytą ostrożność i postępować w sposób niezagrażający życiu,  zdrowiu oraz  bezpieczeństwu własnemu i  innych osób.
 13. Zabrania się wstępu na teren obiektu oraz udziału w Zajęciach osobom nietrzeźwym lub będącym pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających. Organizator zastrzega sobie prawo wyproszenia z Zajęć osób zachowujących się niewłaściwie, w szczególności nieprzestrzegających postanowień Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa i zasad bezpieczeństwa. W takim wypadku nie przysługuje prawo do żądania zwrotu wartości biletu.
 14. Na terenie obiektów i podczas Zajęć zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych lub innych środków odurzających.
 15. Zabronione jest wnoszenie na teren obiektów i prowadzenia Zajęć przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu uczestników  oraz pozostawianie i wyrzucanie nieczystości.
 16. Ze względu na plenerowy charakter Zajęć należy dostosować ubiór do aktualnie panujących warunków atmosferycznych.
 17.  Za skutki wypadków zaistniałych podczas Zajęć lun na terenie ich prowadzenia  spowodowane nie przestrzeganiem Regulaminu oraz wytycznych Organizatora jak również za szkody spowodowane nie przestrzeganiem  Regulaminu lub w mieniu pozostawionym na terenie obiektów i prowadzenia Zajęć, Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 18. Reklamacje należy składać w formie elektronicznej (wiadomość e-mail) na adres: kontakt@snowlandia.pl, lub w formie pisemnej na adres Organizatora, tj. ul. Piłsudskiego 38, 34-500 Zakopane. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przekazana zgłaszającemu w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia, w formie pisemnej lub elektronicznej (wiadomość e-mail), na wskazane przez zgłaszającego w reklamacji dane kontaktowe.

II.    Zasady bezpieczeństwa z uwagi na stan epidemii:

 1. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do komunikatów rozmieszczonych na terenie prowadzenia Zajęć oraz stosowania się do zaleceń obsługi.
 2. Na terenie obiektów udostępnionych przez Organizatora obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa.
 3. Uczestnicy zobowiązani są do regularnej dezynfekcji dłoni za pomocą udostępnionego przez Organizatora płynu do dezynfekcji, a w szczególności do dezynfekcji dłoni przy wejściu oraz wyjściu z terenu prowadzenia Zajęć, a także w trakcie udziału w nich.
 4. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania bezpiecznego dystansu co najmniej 1,5 metra od innych Uczestników. Obowiązek ten nie dotyczy osób wspólnie zamieszkujących, osób sprawujących opiekę nad dzieckiem do ukończenia 16 roku życia lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie. Zaleca się również unikanie gromadzenia się w jednym miejscu.
 5. W celu przestrzegania wymogu dotyczącego bezpiecznego dystansu liczba uczestników Zajęć jest ograniczona.
 6. Na terenie obiektów udostępnionych przez Organizatora nie może przebywać oraz brać udziału w Zajęciach osoba, która wedle swojej wiedzy jest zakażona wirusem SARS-COV-2 lub podejrzewa u siebie zakażenie, występują u niej objawy choroby COVID-19 lub która przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
 7. Należy ograniczyć do minimum czas przebywania na terenie prowadzenia Zajęć i opuścić go niezwłocznie po zakończeniu okresu, na który wykupiono bilet.
 8. W przypadku niezastosowania się do powyższych restrykcji sanitarnych, Organizator ma prawo usunąć lub odmówić Uczestnikowi wstępu na teren obiektów i udziału w Zajęciach. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługują w stosunku do Organizatora żadne roszczenia, w tym żądanie zwrotu ceny nabytego biletu.

III. Postanowienia szczegółowe dotyczące zasad korzystania z poszczególnych rodzajów Zajęć:

 1. Na terenie TPE obsługa organizuje w czasie wykupionego wstępu na Zajęcia, prelekcje, pokazy i udziela odpowiedzi na pytania związane z TPE, fauną i florą regionu, w tym roślinami i zwierzętami żyjącymi na terenie TPE. Prelekcje i pokazy odbywają się zgodnie z aktualizowanym grafikiem, uwzględniającym zapotrzebowanie uczestników Zajęć, a w między czasie obsługa TPE prowadzi indywidualne rozmowy i spotkania z poszczególnymi uczestnikami.
 2. Zapoznanie się z poszczególnymi gatunkami zwierząt i roślin może być ograniczone z uwagi na ich zwyczaje i naturalne cykle.
 3. Na terenie Tatrzańskiego Parku Edukacyjnego (TPE) obowiązuje bezwzględny zakaz:
  a) poruszania się poza wyznaczonymi ścieżkami i miejscami gdzie jest to dozwolone,
  b) palenia tytoniu,
  c) wprowadzania zwierząt.
 4. Osoby nie przestrzegające zakazów, będą proszone o natychmiastowe opuszczenie terenu TPE, bez prawa do żądania zwrotu wartości biletu.
 5. Osoby uczestniczące w Zajęciach winny bezwzględnie stosować się do uwag i zaleceń obsługi TPE.
 6. Fotografowanie i filmowanie na terenie TPE jest dozwolone do celów prywatnych. W przypadku użycia zdjęć do innych celów, należy zawsze umieszczać informację, gdzie zostały wykonane.
 7. Na terenie TPE obowiązuje zakaz:
 8. Karmienia zwierząt oznakowanych tabliczką: „zakaz karmienia”, „zakaz wkładania rąk”,
 9. Zakaz dotykania ogrodzenia oznaczonego tabliczką „ogrodzenie pod napięciem” i wkładania rąk, palców przez ogrodzenie i siatki (woliery w ptakami, wybieg lisów),
 10. Zakaz wchodzenia na wybieg świstaków, 
 11. Zakaz dotykania świstaków,
 12. Karmienia zwierząt produktami innymi niż zalecane przez Organizatora i obsługę TPE,
 13. Drażnienia i niepokojenia zwierząt,
 14. Wrzucania na wybiegi zwierząt i podawania zwierzętom jakichkolwiek przedmiotów,
 15. Wchodzenia na bariery i ogrodzenia, przekraczania barier ochronnych,
 16. Wnoszenia artykułów pirotechnicznych tj. petard, rakiet, sztucznych ogni, pojemników z gazem, broni palnej i gazowej itp.,
 17. Wchodzenia na zaplecza ekspozycji zwierząt,
 18. Dotykania elementów ogrodzeń będących pod napięciem elektrycznym tzw. pastuchów elektrycznych,
 19. Niszczenia zieleni, deptania trawników, zrywania kwiatów, wyrywania sadzonek i uszkadzania krzewów,
 20. Zaśmiecania terenu,
 21. Hałasowania i używania hałaśliwych urządzeń, odtwarzania głośnej muzyki,
 22. Używania lamp błyskowych przy zwierzętach,
 23. Zostawiania dzieci bez opieki,
 24. Wrzucania przedmiotów do zbiorników wodnych.

IV. Postanowienia szczegółowe dotyczące zasad korzystania z Toru Saneczkowego:

 1. Osoby biorące udział w Zajęciach na terenie Toru Saneczkowego winny zachować szczególną ostrożność.
 2. Korzystanie z Toru Saneczkowego w ramach Zajęć odbywa się na własną odpowiedzialność i ryzyko. W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w skutek nie zachowania należytej ostrożności przez uczestników Zajęć lub w związku z nie przestrzeganiem postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa.
 3. Organizator zapewnia w ramach biletu wstępu prezentację techniki jazdy na sankach po wyprofilowanym torze oraz obowiązujące zasady bezpieczeństwa.
 4. Zajęcia odbywają się albo w grupie albo indywidulanie albo poprzez samodzielne doskonalenie jazdy na sankach. Obsługa Toru Saneczkowego udziela na bieżąco wskazówek odnośne jazdy na sankach oraz odpowiedzi na zadane pytania z tym związane.
 5. Uczestniczenie w zajęciach wymaga użycia własnego sprzętu saneczkowego lub sprzętu udostępnionego w cenie biletu przez Organizatora – jeśli pozostaje on w danym momencie do dyspozycji.
 6. Do obsługi wszelkich urządzeń służących utrzymaniu Toru Saneczkowego upoważnione są wyłącznie osoby wskazane przez Organizatora.
 7. Osoby korzystające z urządzeń i ze sprzętu udostępnionego przez Organizatora zobowiązane są do ścisłego przestrzegania instrukcji obsługi urządzeń i sprzętu oraz ustnych zaleceń obsługi.
 8. Wszelkie uwagi dotyczące Zajęć, funkcjonowania Toru Saneczkowego (w tym dotyczące warunków panujących na trasie zjazdowej), funkcjonowania lub uszkodzeń urządzeń i sprzętu należy niezwłocznie zgłosić obsłudze.
 9. Podchodzenie na start Toru Saneczkowego odbywa się wyłącznie ścieżką po prawej lub lewej stronie Toru Saneczkowego, wyznaczonym szlakiem.
 10. Zabrania się przebywania na trasie zjazdowej Toru Saneczkowego osobom  nie korzystającym z Toru Saneczkowego. W przypadku konieczności wejścia na trasę zjazdową Toru Saneczkowego przez opiekuna, należy zachować szczególną ostrożność.
 11. Po zatrzymaniu się należy niezwłocznie, bezpiecznie opuścić Tor Saneczkowy.
 12. Uczestnicy Zajęć na Torze Saneczkowym zobowiązane są zachować bezpieczną prędkość jazdy, tak aby nie stwarzać zagrożenia dla siebie i innych.
 13. Winę za kolizję ponosi:
 14. w przypadku kolizji osoby jadącej na sankach lub innym urządzeniu przeznaczonym do zjeżdżania na Torze Saneczkowym z pieszym – winę zawsze ponosi pieszy,
 15. w przypadku kolizji dwóch lub więcej osób jadących na sankach lub innym urządzeniu przeznaczonym do zjeżdżania na Torze Saneczkowym, winę ponosi osoba bądź osoby (lub jego/ich opiekun), która/e wjechał/y w osobę/y znajdującą/e się z przodu.
 16. Górka kończąca trasę zjazdową Toru Saneczkowego przeznaczona jest wyłącznie do hamowania. Należy ją opuścić niezwłocznie po wyhamowaniu. Zabrania się w tym miejscu wszelkiej innej aktywności. Koniec Toru Saneczkowego oznaczone jest przeciwstokiem ogrodzonym siatkami.

V. Postanowienia szczegółowe dotyczące zasad korzystania z śnieżnego Labiryntu:

 1. Na terenie śnieżnego Labiryntu obowiązuje bezwzględny zakaz:
  a) poruszania się poza wyznaczonymi ścieżkami, a w szczególności wchodzenia na mur i ściany, poza miejscami gdzie jest to dozwolone,
  b) palenia tytoniu,
  c) wprowadzania zwierząt,
  d) uszkadzania ścian i innych elementów ze śniegu,
  e) wstępu w obuwiu na wysokim obcasie.
 2. Osoby nie przestrzegające zakazów wymienionych w pkt 1 powyżej, będą proszone o natychmiastowe opuszczenie terenu Parku, bez prawa do żądania zwrotu wartości biletu.
 3. Zwiedzający mogą poruszać się na terenie śnieżnego Labiryntu wyłącznie po wyznaczonych ścieżkach.
 4. Wchodzenie na mury śnieżnego Labiryntu jest kategorycznie zakazane.
 5. Zwiedzający znajdujący się na terenie śnieżnego Labiryntu winni bezwzględnie stosować się do uwag i zaleceń pracowników Parku.

I CENNIK