Regulamin porządkowy

OBOWIĄZUJĄCY NA TERENIE CENTRUM ROZRYWKOWO – REKREACYJNEGO  p.n. „SNOWLANDIA –  ZIMOWY PARK ROZRYWKI”.

I. Postanowienia ogólne:

 1. Niniejszy Regulamin porządkowy (dalej „Regulamin”) obowiązuje na terenie całego centrum rozrywkowo-rekreacyjnego w Zakopanem p.n. „SNOWLANDIA – ZIMOWY PARK ROZRYWKI” (dalej „Park”) i reguluje zasady korzystania z Parku.
 2. Organizatorem Parku jest spółka Park Odskocznia sp. z o.o., z siedzibą w Zakopanem (kod pocztowy: 34-500), przy ulicy Piłsudskiego 38, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000294481, posiadającą NIP  7361663808 (dalej „Organizator”).
 3. Park ma charakter plenerowy i sezonowy – co oznacza, że z uwagi na rodzaj świadczonych usług, wymagających odpowiednio niskiej temperatury powietrza, jego funkcjonowanie jest ściśle uzależnione od aktualnie panujących warunków atmosferycznych.
 4. Warunkiem wejścia na teren Parku jest wykupienie biletu wstępu. Informacja o rodzajach biletów ich cenach oraz o kręgu osób uprawnionych do korzystania z określonego rodzaju biletu, widnieje na stronie internetowej Parku pod adresem: www.snowlandia.pl oraz na tablicy przy kasach prowadzących sprzedaż biletów.
 5. Bilet wstępu jest ważny jedynie w dniu jego zakupu.
 6. Bilet wstępu jest jednorazowy.
 7. Zakup biletu, a w każdym wypadku wejście na teren Parku, jest jednoznaczne z zapoznaniem się i z akceptacją postanowień Regulaminu.
 8. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi, poza wypadkami gdy wejście na teren Parku stanie się niemożliwe z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Organizator.
 9. Park czynny jest w sezonie zimowym, gdy warunki atmosferyczne umożliwiają prawidłowe jego funkcjonowanie. W tym czasie Park czynny jest  codziennie w godzinach od 10:00 do 20:00. Przebywanie na terenie Parku poza godzinami otwarcia jest zabronione.
 10. Kasy zamykane są o godzinie 19:00.
 11. Na terenie Parku jednocześnie może przebywać nie więcej niż 1.000 osób.
 12. Dzieci do lat 16 mogą przebywać na terenie Parku wyłącznie pod opieką dorosłych (opiekunów). Jeden dorosły może mieć pod swoją opieką maksymalnie 5 (pięcioro) dzieci.
 13. Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na terenie Parku odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź osoby, pod których opieką dzieci faktycznie pozostają.
 14. Osoby przebywające na terenie Parku powinny zachować należytą ostrożność i postępować w sposób niezagrażający życiu,  zdrowiu oraz  bezpieczeństwu własnemu i  innych osób.
 15. Zabrania się wstępu na teren Parku osobom nietrzeźwym lub będących pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających. Organizator zastrzega sobie prawo wyproszenia z terenu Parku osób zachowujących się niewłaściwie, w szczególności nieprzestrzegających postanowień Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa i zasad bezpieczeństwa. W takim wypadku nie przysługuje prawo do żądania zwrotu wartości biletu.
 16. Na terenie Parku zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych lub innych środków odurzających.
 17. Zabronione jest wnoszenie na teren Parku przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu uczestników  oraz pozostawianie i wyrzucanie nieczystości.
 18. Ze względu na plenerowy charakter Parku należy dostosować ubiór do aktualnie panujących warunków atmosferycznych, w szczególności odpowiednie obuwie.
 19. Za skutki wypadków zaistniałych na terenie Parku spowodowane nie przestrzeganiem Regulaminu oraz za szkody spowodowane nie przestrzeganiem  Regulaminu, Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 20. Reklamacje należy składać w formie elektronicznej (wiadomość e-mail) na adres: kontakt@snowlandia.pl, lub w formie pisemnej na adres Organizatora, tj. ul. Piłsudskiego 38, 34-500 Zakopane. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przekazana zgłaszającemu w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia, w formie pisemnej lub elektronicznej (wiadomość e-mail), na wskazane przez zgłaszającego w reklamacji dane kontaktowe.
 21. W sytuacji wypadku Klient zobowiązany jest niezwłocznie (w tym samym dniu) przekazać informację Organizatorowi celem zabezpieczenia monitoringu oraz uzupełnienia protokołu z przyjęcia zgłoszenia zdarzenia (oświadczenia o zaistniałym wypadku).

II. Postanowienia szczegółowe dotyczące zasad korzystania ze Śnieżnego Labiryntu oraz Igloo z rzeźbami:

 1. Na terenie Śnieżnego Labiryntu i Igloo z rzeźbami  obowiązuje bezwzględny zakaz:
  a) poruszania się poza wyznaczonymi ścieżkami, a w szczególności wchodzenia na mur i ściany, poza miejscami gdzie jest to dozwolone (taras widokowy),
  b) palenia tytoniu,
  c) wprowadzania zwierząt
  d) uszkadzania ścian i innych elementów ze śniegu
  e) wstępu w obuwiu na wysokim obcasie oraz obuwiu o śliskiej podeszwie.
 1. Osoby nie przestrzegające zakazów wymienionych w pkt 20 powyżej, będą proszone o natychmiastowe opuszczenie terenu Parku, bez prawa do żądania zwrotu wartości biletu.
 2. Zwiedzający mogą poruszać się na terenie Śnieżnego Labiryntu i Igloo z rzeźbami wyłącznie po wyznaczonych ścieżkach.
 3. Wchodzenie na mury i wierzę Śnieżnego Labiryntu jest kategorycznie zakazane.
 4. Zwiedzający znajdujący się na terenie Śnieżnego Labiryntu i Igloo z rzeźbami winni bezwzględnie stosować się do uwag i zaleceń pracowników Parku.
 5. W sprawach nieujętych w Regulaminie, zastosowanie mają powszechnie  obowiązujące  przepisy prawa. 

III. Postanowienia szczegółowe dotyczące zasad korzystania z Górki Saneczkowej:

 1. Osoby korzystające z Górki Saneczkowej winny zachować szczególną ostrożność.
 2. Każda osoba wchodząca na Górkę Saneczkową musi posiadać ważny bilet wstępu zgodnie z obowiązującym cennikiem. Organizator ma prawo do sprawdzenia w każdym momencie posiadania biletu przez Uczestnika. Brak ważnego biletu wstępu grozi karą finansową w wysokości 50 zł.
 3. Ze wglądu na specyfikę działalności bilety nie podlegają zwrotom ani wymianom.
 4. Bilet upoważnia do wejścia na teren Górki Saneczkowej jedną osobę. Brak możliwości wymiany osób na jednym bilecie (przekazywania biletu innej osobie).
 5. Opłata za zgubiona kartę wynosi 50 zł.
 6. Dzieci i młodzież do lat 16, muszą przebywać na terenie Górki Saneczkowej wyłącznie w towarzystwie osoby pełnoletniej.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dzieci i młodzież przebywające na Górce Saneczkowej.
 8. Użytkownicy korzystają z Górki Saneczkowej na własną odpowiedzialność i ryzyko. W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w skutek nie zachowania należytej ostrożności przez użytkowników lub w związku z nie przestrzeganiem postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa.
 9. Użytkownicy mogą korzystać z Górki Saneczkowej przy użyciu własnego sprzętu saneczkowego lub sprzętu udostępnionego w cenie biletu przez Organizatora – jeśli pozostaje on w danym momencie do dyspozycji.
 10. Zabrania się jazdy na pontonach. Organizator jest uprawniony do odmowy zakupu biletu, bądź w sytuacji wejścia na Górkę Saneczkową z pontonem do wyproszenia z terenu Górki Saneczkowej bez możliwości zwrotu opłaty za wstęp.
 11. Do obsługi wszelkich urządzeń służących utrzymaniu Górki Saneczkowej upoważnione są wyłącznie osoby wskazane przez Organizatora.
 12. Osoby korzystające z urządzeń i ze sprzętu udostępnionego przez Organizatora zobowiązane są do ścisłego przestrzegania instrukcji obsługi urządzeń i sprzętu oraz ustnych zaleceń pracowników Parku.
 13. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania Górki Saneczkowej (w tym dotyczące warunków panujących na trasie zjazdowej), funkcjonowania lub uszkodzeń urządzeń i sprzętu należy niezwłocznie zgłosić pracownikom Parku.
 14. Podchodzenie na start Górki Saneczkowej odbywa się wyłącznie ścieżką po lewej stronie Górki Saneczkowej, wyznaczonym szlakiem.
 15. Zabrania się  przebywania na trasie zjazdowej Górki Saneczkowej osobom nie korzystającym z Górki Saneczkowej. W przypadku konieczności wejścia na trasę zjazdową Górki Saneczkowej przez opiekuna, należy zachować szczególną ostrożność.
 16. Po zatrzymaniu się lub po wywrotce należy niezwłocznie, bezpiecznie opuścić Górką Saneczkową, upewniając się czy nikt nie nadjeżdża z góry.
 17. Osoby korzystające z Górki Saneczkowej zobowiązane są zachować bezpieczną prędkość jazdy, tak aby nie stwarzać zagrożenia dla siebie i innych.
 18. Osoby korzystać z Górki Saneczkowej zobowiązane są do upewnienia się czy potrafią we właściwy sposób korzystać z sprzętu (sanki, ślizgi, materace) w szczególności czy potrafią skręcać oraz hamować.
 19. Winę za kolizję ponosi:
  a) w przypadku kolizji osoby jadącej na sankach lub innym urządzeniu przeznaczonym do zjeżdżania na Górce Saneczkowej z pieszym – winę zawsze ponosi pieszy,
  b) w przypadku kolizji dwóch lub więcej osób jadących na sankach lub innym urządzeniu przeznaczonym do zjeżdżania na Górce Saneczkowej, winę ponosi osoba bądź osoby (lub jego/ich opiekun), która/e wjechał/y w osobę/y znajdującą/e się z przodu.
 1. Górka (przeciwstok/strefa hamowania) kończąca trasę zjazdową Górki Saneczkowej przeznaczona jest wyłącznie do hamowania. Należy ją opuścić niezwłocznie po wyhamowaniu. Zabrania się w tym miejscu wszelkiej innej aktywności. Koniec Górki Saneczkowej oznaczone jest przeciwstokiem ogrodzonym siatkami.
 2. W sprawach nieujętych w Regulaminie, zastosowanie mają powszechnie  obowiązujące  przepisy prawa. 

IV. Postanowienia szczegółowe dotyczące zasad korzystania z Tatrzańskiego Parku Edukacyjnego:

 1. Na terenie TPE obsługa organizuje w czasie wykupionego wstępu na Zajęcia, prelekcje, pokazy i udziela odpowiedzi na pytania związane z TPE, fauną i florą regionu, w tym roślinami i zwierzętami żyjącymi na terenie TPE. Prelekcje i pokazy odbywają się zgodnie z aktualizowanym grafikiem, uwzględniającym zapotrzebowanie uczestników Zajęć, a w między czasie obsługa TPE prowadzi indywidualne rozmowy i spotkania z poszczególnymi uczestnikami.
 2. Zapoznanie się z poszczególnymi gatunkami zwierząt i roślin może być ograniczone z uwagi na ich zwyczaje i naturalne cykle.
 3. Na terenie Tatrzańskiego Parku Edukacyjnego (TPE) obowiązuje zakaz:
  a) poruszania się poza wyznaczonymi ścieżkami i miejscami gdzie jest to dozwolone,
  b) palenia tytoniu,
  c) wprowadzania zwierząt,
  d) jeżdżenia po terenie TPE na sankach,
 4. Osoby nie przestrzegające zakazów, będą proszone o natychmiastowe opuszczenie terenu TPE, bez prawa do żądania zwrotu wartości biletu.
 5. Osoby uczestniczące w Zajęciach winny bezwzględnie stosować się do uwag i zaleceń obsługi TPE.
 6. Fotografowanie i filmowanie na terenie TPE jest dozwolone do celów prywatnych. W przypadku użycia zdjęć do innych celów, należy zawsze umieszczać informację, gdzie zostały wykonane.
 7. Na terenie TPE obowiązuje bezwzględny zakaz:
  a) Karmienia zwierząt oznakowanych tabliczką: „zakaz karmienia”, „zakaz wkładania rąk”,
  b) Karmienia zwierząt produktami innymi niż zalecane przez Organizatora i obsługę TPE,
  c) Drażnienia i niepokojenia zwierząt,
  d) Głaskania, dotykania lisów, wiewiórek, królików, kur, ptaków drapieżnych,
  e) Dotykania, wkładania palców, dłoni przez siatkę,
  f) Wrzucania na wybiegi zwierząt i podawania zwierzętom jakichkolwiek przedmiotów,
  g) Wchodzenia na bariery i ogrodzenia, przekraczania barier ochronnych,
  h) Wnoszenia artykułów pirotechnicznych tj. petard, rakiet, sztucznych ogni, pojemników z gazem, broni palnej i gazowej itp.,
  i) Wchodzenia na zaplecza ekspozycji zwierząt,
  j) Dotykania elementów ogrodzeń będących pod napięciem elektrycznym tzw. pastuchów elektrycznych,
  k) Niszczenia zieleni, deptania trawników, zrywania kwiatów, wyrywania sadzonek i uszkadzania krzewów,
  l) Zaśmiecania terenu,
  m) Hałasowania i używania hałaśliwych urządzeń, odtwarzania głośnej muzyki,
  n) Używania lamp błyskowych przy zwierzętach,
  o) Zostawiania dzieci bez opieki,
  p) Wrzucania przedmiotów do zbiorników wodnych.
 8. W sprawach nieujętych w Regulaminie, zastosowanie mają powszechnie  obowiązujące  przepisy prawa. 

Załączniki:

– CENNIK SNOWLANDIA

– CENNIK GÓRKA SANECZKOWA