Regulamin

Przepisy Ogólne

 1. Warunkiem wejścia na teren Śnieżnego Labiryntu jest wykupienie biletu wstępu.
  Osoba dokonująca zakupu biletu oświadcza, że zapoznała się z regulaminem.
 2. Śnieżny Labirynt otwarty jest codziennie w godzinach od 10:00 do 20:00.
 3. Kasy zamykane są o 19:00.
 4. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi.
 5. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie  Śnieżnego Labiryntu wyłącznie pod opieką dorosłych (opiekunów).
 6. Jeden dorosły może mieć pod swoją opieką maksymalnie 5 dzieci.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia wstępu na teren Śnieżnego Labiryntu osobom nietrzeźwym oraz wyproszenia z terenu osób zachowujących się niewłaściwie.
 8. Ze względu na charakter imprezy – plenerowa, należy być ubranym odpowiednio do pogody.

 

Na terenie Śnieżnego Labiryntu obowiązuje bezwzględny zakaz:

 1. Poruszania się poza wyznaczonymi ścieżkami, wchodzenia na mur i ściany w niedozwolonym miejscu. Osoby nie stosujące się do zaleceń będą proszone o natychmiastowe opuszczenie terenu  Śnieżnego Labiryntu.
 2. Palenia tytoniu.
 3. Przebywania poza godzinami otwarcia.
 4. Wprowadzania zwierząt.
 5. Niszczenia ścian ze śniegu.
 6. Zaśmiecania terenu.
 7. Wstępu w obuwiu na wysokim obcasie i w butach narciarskich
 8. Spożywania napojów alkoholowych.
 9. Wchodzenia na teren Śnieżnego Labiryntu będąc pod wpływem alkoholu lub  innych środków odurzających.

 

Bezpieczeństwo zwiedzających:

 1. Zwiedzający mogą poruszać się na terenie Śnieżnego Labiryntu wyłącznie po wyznaczonych ścieżkach.
 2. Zwiedzającym nie wolno wchodzić poza wyznaczone ścieżki, tym samym wspinać się na ściany i mury.
 3. Zwiedzający winni bezwzględnie przestrzegać uwag i zaleceń pracowników Śnieżnego Labiryntu.
 4. Dzieci przebywają w Śnieżnym Labiryncie pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów.
  Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na terenie toru saneczkowego odpowiedzialność bezwzględnie ponoszą rodzice bądź opiekunowie.

 

Regulamin Śnieżnego Zamek – Park Odskocznia Sp. z o.o.

 

 1. Osoba dokonująca zakupu biletu oświadcza, że zapoznała się z regulaminem.
 2. Lodowy Zamek otwarty jest codziennie w godzinach od 10:00 do 20:00.
 3. Kasy zamykane są o 19:00.
 4. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi.
 5. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie Śnieżnego Zamku wyłącznie pod opieką dorosłych (opiekunów).
 6. Jeden dorosły może mieć pod swoją opieką maksymalnie 5 dzieci.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia wstępu na teren Śnieżnego Zamku osobom nietrzeźwym oraz wyproszenia z terenu osób zachowujących się niewłaściwie.
 8. Ze względu na charakter imprezy – plenerowa, należy być ubranym odpowiednio do pogody i charakteru terenu.

 

Na terenie Śnieżnego  Zamku obowiązuje bezwzględny zakaz:

 1. Poruszania się poza wyznaczonymi ścieżkami, wchodzenia na mur i ściany w niedozwolonym miejscu. Osoby nie stosujące się do zaleceń będą proszone o natychmiastowe opuszczenie terenu  Śnieżnego Labiryntu.
 2. Palenia tytoniu.
 3. Przebywania poza godzinami otwarcia.
 4. Niszczenia ścian ze śniegu.
 5. Zaśmiecania terenu.
 6. Wstępu w obuwiu na wysokim obcasie i w butach narciarskich.
 7. Spożywania napojów alkoholowych.
 8. Wchodzenia na teren Śnieżnego Zamku będąc pod wpływem alkoholu lub  innych środków odurzających.

 

 

Bezpieczeństwo zwiedzających: 

 

 1. Ze względu na charakter imprezy, Śnieżnego Zamku, zbudowanego wyłącznie ze śniegu i lodu, jest ślisko. Zwiedzający mogą poruszać się na terenie Śnieżnego  Zamku ostrożnie i wyłącznie po wyznaczonych ścieżkach.
 2. Zwiedzającym nie wolno wchodzić poza wyznaczone ścieżki, tym samym wspinać się na ściany i mury.
 3. Zwiedzający winni bezwzględnie przestrzegać uwag i zaleceń pracowników Śnieżnego Zamku.
 4. Dzieci przebywają w Śnieżnym Zamku pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów.

Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na terenie toru saneczkowego bezwzględnie odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź opiekunowie.

 

 

Regulamin toru saneczkowego

1. Regulamin określa zasady korzystania z toru saneczkowego.

2. Tor saneczkowy zwany dalej obiektem jest obiektem użyteczności publicznej.

3. Użytkownik korzysta z toru na własną odpowiedzialność.

4. Każdy, kto przebywa na terenie obiektu, zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem  oraz postępowania zgodnie z jego postanowieniami.

5. Zarządzający obiektem ustala czas funkcjonowania (udostępniania) obiektu.

6. Do obsługi wszelkich urządzeń służących do utrzymania obiektu upoważnione są wyłącznie osoby wyznaczone przez zarządzającego.

7. Użytkownicy korzystają z toru na własne ryzyko.

8. Korzystający z obiektu zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa. Zabrania się prowadzenia sanek pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

9. Podchodzenie na start toru saneczkowego wyłącznie ścieżką po prawej bądź lewej stronie.

10. W przypadku konieczności wejścia opiekuna na tor zjazdowy należy zachować szczególną ostrożność.

11. Po zatrzymaniu się należy jak najszybciej, bezpiecznie opuścić tor saneczkowy.

12. Korzystający z obiektu zobowiązany jest do zachowania bezpiecznej prędkości jazdy tak, by nie stwarzać zagrożenia dla siebie i innych.

13. Winę za kolizję ponosi:

a) W przypadku kolizji osoby jadącej na sankach z pieszym winę zawsze ponosi pieszy,

b) W przypadku kolizji dwóch osób jadących na sankach winę ponosi osoba lub jej opiekun, który wjechał w osobę znajdującą się z przodu.

14. Górka kończąca tor saneczkowy przeznaczona jest wyłącznie do hamowania. Należy ją opuścić zaraz po wyhamowaniu. Zabrania się w tym miejscu wszelkiej innej zabawy.

15. Osoba obsługująca obiekt jest upoważniona do odmowy wstępu i wezwania do opuszczenia obiektu przez korzystającego z obiektu w przypadku nie stosowania się do postanowień niniejszego regulaminu.

16. Korzystający z urządzeń i ze sprzętu na terenie obiektu zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania instrukcji obsługi urządzeń i sprzętu.

17. Korzystający z obiektu zobowiązany jest do zachowania czystości i porządku na terenie obiektu.

18. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania obiektu, funkcjonowania lub uszkodzeń urządzeń i sprzętu należy niezwłocznie zgłaszać osobie obsługującej obiekt lub zarządzającemu obiektem.

19. Należy wykonywać zalecenia obsługi toru. Obsługa ma prawo zabronić korzystania z obiektu osobom nietrzeźwym, nie przestrzegającym zasad bezpieczeństwa lub nie stosujących się do jej zaleceń.

20. Zakup biletu jest jednoznaczny z akceptacją powyższego regulaminu korzystania z toru saneczkowego.

21. W pozostałych sprawach nie ujętych w regulaminie toru saneczkowego, decyduje zarządzający obiektem.

Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na terenie toru saneczkowego odpowiedzialność bezwzględnie ponoszą rodzice bądź opiekunowie.